AKKOYUNLAR OTOMOTİV ULAŞIM TEKSTİL VE SANAYİ VE DIŞ TİC LTD ŞTİULAKNET ÇAĞRI MERKEZİ İLETİŞİM HİZMETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

AKKOYUNLAR OTOMOTİV ULAŞIM TEKSTİL VE SANAYİ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ- ULAKNET ÇAĞRI MERKEZİ İLETİŞİM HİZMETLERİ (“ULAKNET ” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz Ulaknet tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 

KVKK Madde 3/1 (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup kişisel verilerinizle ilgili olarak ulaknet ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirket’e ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:

ULAKNET ÇAĞRI MERKEZİ İLETİŞİM HİZMETLERİ

Adres : Göztepe Mah. İstoç 3.Cad. G Blok No:2/A Bağcılar/İstanbul

E-posta adresi : info@ulaknet.com

Telefon : 0216 656 95 56

Fax : 0216 656 95 56

2. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile Kanun’da belirtilen amaçlar çerçevesinde ve sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. ULAKNET bünyesinde sigortalı olarak çalışan gerçek kişiler ait kişisel veriler Şirket tarafından;

VERİ SORUMLUSU ‘un ilgili mevzuatlar çerçevesinde yükümlü olduğu iş ve işlemleri yürütebilmesi, vazife ve sorumlulukları çerçevesinde kamu hizmetini ifa etmesi,

 • VERİ SORUMLUSU tarafından sunulan hizmetlerden maksimum faydanın sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
 • VERİ SORUMLUSU ‘un ve paydaşların hukuki yükümlülüklerinin ve hizmet güvenliğinin sağlanması,
 • VERİ SORUMLUSU ’un hizmetlerinin ve stratejilerinin sürdürülmesi,
 • VERİ SORUMLUSU’na haklar, vazifeler, iş ve işlemler yükleyen kanunlar ve ilgili mevzuatlar uyarınca sorumluluklarını ifa etme,
 • VERİ SORUMLUSU’nun insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgisayarların uygunluk durumunun takip edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Teşvik alınabilmesi,
 • Log in/log out takiplerinin yapılması,
 • Şirket bilgisayarları ile yapılan tüm iş ve işlemleri takip kontrol, denetleme ve kayıt altına alma,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,
 • Motivasyon artırıcı etkinliklerin düzenlenmesi ve şirket içi tanıtımının yapılması,
 • Çalışma ortamı, eğitimler ve etkinlikler hakkında şirket içi bilgilendirmelerin yapılması,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Şirket’in İnsan Kaynakları Departmanı çalışanlarına ve yöneticilerine, Şirket birim yetkililerine, İŞKUR, SGK, adli ve idari yargı mercileri, emniyet birimlerine vb. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarına, Şirket’in anlaşmalı olduğu özel istihdam bürosuna, iş sözleşmesinin ifasıyla doğrudan bağlantılı mesleki eğitim ve sertifikaların alınması amacıyla Bakanlık onaylı eğitim kuruluşlarına, kişilik ve yetkinlik envanterleri yapılabilmesi, çeşitli sınavlar uygulanabilmesi amacıyla Şirket’in anlaşmalı olduğu insan kaynakları danışmanlık firmalarına, şirket içi ve dışı eğitim vb. amaçlarla icra edilen organizasyonlarda katılımcı sertifikalarının düzenlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlara, teşvik konusunda çalışmalar ve analiz yapan anlaşmalı kuruma, BES vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşuna, maaş ve diğer yan haklara ilişkin ödemelerin yapılabilmesi amacıyla Şirket’in çalıştığı bankaya, iş sözleşmesiyle doğrudan bağlantılı olarak Şirket’in dışarıdan hizmet aldığı tedarikçilere ve bordrolama,  kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olunan kurum ve kuruluşlara, sadece gerekli hallerde Şirket’in vekalet vermiş olduğu avukata/avukatlara, açık rızanıza istinaden etkinlik, seminer, eğitim vb. kapsamında Şirket’in anlaşmalı olduğu video çekim ve üretim ekipleri tarafından fotoğraflama, kamera kaydına alma ve Şirket’e ait resmi sosyal medya hesapları, e-posta grupları, sosyal modül ve elektronik eğitim platformuna, açık rızanız olması halinde; performans ölçüm ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi için Şirket’in anlaşmalı olduğu firmanın, çeşitli eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili altyapıyı sağlayan Şirket’in anlaşmalı olduğu firmanın ve Şirket içi iletişim ve çeşitli iç yayınların bulunduğu, bazı anket ve insan kaynakları faaliyetlerinin yerine getirildiği altyapıyı sağlayan anlaşmalı firmanın sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılmaktadır. 

Şirket’in etkinlik ve organizasyonlarında çekilen toplu fotoğraflar, Şirket’in kurumsal haberlerinin yapılması amacıyla Şirket’e ait web sitesinde yayımlanabilecektir. Fotoğraflarının web sitesinde yayımlanmasını istemeyen çalışanlarımızın bu fotoğraf çekimlerine katılmamaları gerekmektedir. VERİ SORUMLUSU verilerinizin aktarılması ve paylaşılması hususunda dikkat ve özen yükümlülüğüne uymakta, verilerinize ve güvenliğine değer vermektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

VERİ SORUMLUSU kişisel verileri, her türlü işitsel, yazılı, görsel ve elektronik ortamda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, VERİ SORUMLUSU’nun sunmuş olduğu hizmetlerin yasalara ve ilgili mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve yine VERİ SORUMLUSU’nun sözleşme ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi gibi birçok hukuki sebebe dayalı olarak toplamakta, Kanun’da belirtilen şartlara uygun olarak işlemektedir. Hukuki sebepler şu şekildedir;

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Bu kapsamda aşağıda yer alan özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz yukarıda belirtilen yollar ile işlenmekte ve toplanmaktadır:

VERİ KATEGORİSİİŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kimlikad-soyad, evlenmeden önceki soyadı, özgeçmiş, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, imza, SGK numarası, ehliyet fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi
İletişimAdres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no
ÖzlükBordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri gibi
Hukuki İşlemAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi
Finansal VeriFinansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, 
İşlem Güvenliğiişyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, kullanıcı adı ve parola bilgisi, ziyaret edilen web siteleri, kullanılan uygulamalar, dosya işlemleri, ekran, panoya, tuş vuruşlarını, ağ trafiği, sistem hareketleri,
Mesleki DeneyimMesleki Deneyim gibi
Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf, video ve ses kaydı, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları
Sağlık BilgileriEngellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, kan grubu
DiğerIşyeri işleyiş kurallarına aykırı hareketler sebebiyle yapılacak ihbarlar, ücretli-ücretsiz izin formları, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, araç plakası, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı, kişilik envanter testi sonuçları, hedef bilgileri, hedef sonuçları, anket sonuçları, performans sonuçları 

Söz konusu kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda yer alan hukuki sebepler dahilinde işlenmekte ve toplanmaktadır.

VERİ KATEGORİSİHUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ
Kimlik VerisiMadde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası
İletişim VerisiMadde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası
Özlük VerisiMadde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Hukuki İşlem VerisiMadde 5/2 (ç): Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
Finansal VeriMadde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (ç): Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
İşlem Güvenliği VerisiMadde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (f): Meşru menfaat
Mesleki Deneyim VerisiMadde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası,
Görsel ve İşitsel KayıtlarMadde 5/1: İlgili kişinin açık rızası Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (f): Meşru menfaat
Sağlık VerisiMadde 6/2: İlgili kişinin açık rızası Madde 6/3: Sır saklama yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi
Biyometrik VeriMadde 6/2: İlgili kişinin açık rızası
Diğer VerilerMadde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/1: İlgili kişinin açık rızası

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, https://ulaknet.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Göztepe Mah. İstoç 3.Cad. G Blok No:2/A Bağcılar/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak insan.kaynaklari@ulaknet.com veya info@ulaknet.com adresine iletebilirsiniz. ULAKNET, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

AKKOYUNLAR OTOMOTİV ULAŞIM TEKSTİL VE SANAYİ VE DIŞ TİC LTD ŞTİULAKNET ÇAĞRI MERKEZİ İLETİŞİM HİZMETLERİ

İşbu Bilgilendirme Yazısını “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ“ni okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi, kişisel verilerimin ULAKNET tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde işleneceği konusunda bilgilendirildiğimi bu kapsamda kişisel verilerimin Ulaknet Çağrı Merkezi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı:

Soyadı:

Tarih:

İmza: 

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

ULAKNET ÇAĞRI MERKEZİ İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından açıklanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, iletişim bilgilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşım gerektiren sponsor şirketler ile ticari amaçla paylaşılmasına; kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve iletişim verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Bu kapsamda yukarıda belirtilen şahsıma ve bağımlılarıma ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak;

 • İş göremezlik ve maluliyet bildiriminin yapılması ve Şirket’in istirahat raporu talep etmesi ve tüm sağlık işlemlerim esnasında sağlık verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını açıkça kabul ediyorum. 
 • Şirket bilgisayarımla gerçekleştirdiğim tüm iş ve işlemlerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını açıkça kabul ediyorum. 
 • İşe giriş sonrası diğer çalışma arkadaşlarıma tanıtımın yapılması için fotoğrafımın aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum. 
 • İşe giriş sonrası diğer çalışma arkadaşlarıma tanıtımın yapılması için özgeçmişimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum. 
 • İşe giriş sonrası diğer çalışma arkadaşlarıma tanıtımın yapılması için iş tecrübelerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum. 
 • İşe giriş/ bilgisayar üzerinden sisteme giriş esnasında parmak iziminaydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını kabul ediyorum. 
 • Kimlik, İletişim, Diğer kategorisindeki verilerimin, performans ölçüm ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi için Şirket’in anlaşmalı olduğu firma, çeşitli eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili altyapıyı sağlayan Şirket’in anlaşmalı olduğu firma ve Şirket içi iletişim ve çeşitli iç yayınların bulunduğu, bazı anket ve insan kaynakları faaliyetlerinin yerine getirildiği altyapıyı sağlayan anlaşmalı firma dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını kabul ediyorum.
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgileri aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum. 
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgileri aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum. 
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtları aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum. 
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç),kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerin toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum. 
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
  şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen verileri (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum. 
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ULAKNET ÇAĞRI MERKEZİ İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler ULAKNET ÇAĞRI MERKEZİ İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.
 • Şirket içerisinde, doğum günü bilgimin doğum günü bilgimin duyurulmasını; aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini işlenmesini, saklanmasını, kabul ediyorum.
 • Şirket içerisinde, evlilik bilgimin duyurulmasını; aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini işlenmesini, saklanmasını, kabul ediyorum.
 • Şirket içerisinde, cenazeye ilişkin bilgilerin duyurulmasını; aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini işlenmesini, saklanmasını, kabul ediyorum. 
 • Etkinlikler ve organizasyonlarda fotoğraflarımın / videolarımın, Facebook/ Instagram/ Twitter/ Youtube/ Şirket Web Sitesi platformlarında yayınlanarak; iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aydınlatma metninde belirtilen yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde toplanmasını, kaydedilmesini işlenmesini, saklanmasını ve bu sosyal medya platformlarının sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle yurt dışına aktarılmasını, kabul ediyorum. 
 • Ehliyet ve kimlik fotokopisi üzerindeki din ve kan grubu bilgilerimin gerekli güvenlik önlemleri alınarak Şirket’in İnsan Kaynakları departmanı tarafından toplanmasını, kaydedilmesini işlenmesini ve saklanmasını, kabul ediyorum.

RIZAM VARDIR

          İsim Soyisim